Privatumo politika

Pranešimas tinklapio lankytojams:

Lankydamiesi šiame tinklapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su toliau pateiktomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias asmens duomenų tvarkymo taisykles, todėl, lankydamiesi šiame tinklapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia asmens duomenų tvarkymo taisyklių versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklapyje ir (ar) naudojantis mūsų paslaugomis.


PATVIRTINTA
UAB "Click2Sell"
Generalinio direktoriaus
2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 2014/12/22/1


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą UAB "Click2Sell", užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, UAB " Click2Sell" vidaus tvarkos įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir priemones bei informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą bei su tuo susijusias teises.

3. Taisyklių privalo laikytis visi UAB "Click2Sell" dirbantys asmenys (toliau – Administracijos darbuotojai), kurie tvarko UAB "Click2Sell" esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. 

4. Vartojamos sąvokos:
4.1. Duomenų subjektas – UAB "Click2Sell" teikiamų mokėjimo paslaugų vartotojas, kurio asmens duomenis tvarko UAB "Click2Sell".
4.2. Duomenų valdytojas - UAB "Click2Sell", įmonės kodas 300110581, adresas korespondencijai – Ateities 77-27, Vilnius, LT-06324, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – [email protected] UAB "Click2Sell" įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, įregistravimo kodas P6316.
4.3. Duomenų gavėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
4.4. Duomenų tvarkytojas - juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.
4.5. Duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
4.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu - duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
4.7. Tinklapis – UAB “Click2Sell” valdoma interneto svetainė www.cardinity.lt.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme.

6. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

7. Administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
7.2. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi. Nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
7.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
7.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;
7.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

8. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

9. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

10. UAB "Click2Sell" užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

11. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka UAB "Click2Sell" gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims. Asmens duomenys gali būti teikiami į Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes.

12. UAB “Click2Sell” tikslas - užtikrinti kiek įmanoma didesnį asmens duomenų bei susijusios informacijos saugumą. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines, administracines ir technines saugumo priemones.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, mokėjimo kortelių organizacijų taisyklėmis, PCI DSS (angl. Payment Card Industry Data Security Standard) duomenų saugumo standarto taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

14. Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos jis pateikia naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, renka ir naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.

15. Naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, duomenų subjektas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Esant duomenų subjekto nesutikimui, išreikštam šių Taisyklių 27.4.1. punkte numatyta tvarka, duomenų valdytojas neturi teisės naudoti šio asmens duomenų (išskyrus asmens duomenų saugojimą), o duomenų subjektas neturi teisės naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.

16. Asmens duomenys UAB "Click2Sell" tvarkomi šiais tikslais:
16.1. Kai duomenų subjektas yra UAB “Click2Sell” klientas (prekybininkas), su kuriuo sudaroma paslaugų sutartis, duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi sutarčių su klientais dėl mokėjimo ir/ar kitų susijusių paslaugų teikimo sudarymo ir vykdymo bei kliento tapatybės nustatymo tikslu.
16.2. Kai duomenų subjektas yra mokėjimo kortelės turėtojas, duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi mokėjimo operacijų, atliekamų mokėjimo kortelėmis, autorizavimo tikslu.

17. UAB “Click2Sell” tvarkomi tokie duomenų subjektų asmens duomenys: 1) Sutarčių su klientais dėl mokėjimo ir/ar kitų susijusių paslaugų teikimo sudarymo ir vykdymo bei kliento tapatybės nustatymo tikslu: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 2) Mokėjimo operacijų, atliekamų mokėjimo kortelėmis, autorizavimo tikslu: vardas, pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės saugos kodas (CVV), mokėjimo kortelės galiojimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

18. Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi UAB “Click2Sell” tvarkomose duomenų bazėse.

19. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik UAB “Click2Sell” generalinio direktoriaus įgalioti asmenys.

20. Duomenų subjekto asmens duomenys yra saugomi: 1) Sutarčių su klientais dėl mokėjimo ir/ar kitų susijusių paslaugų teikimo sudarymo ir vykdymo bei kliento tapatybės nustatymo tikslu: 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos; 2) Mokėjimo operacijų, atliekamų mokėjimo kortelėmis, autorizavimo tikslu: 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su mokėjimo kortelės turėtoju pabaigos dienos.

21. Pasikeitus duomenų subjektų asmens duomenims arba esant duomenų netikslumui, šie duomenų subjektai turi apie tai nedelsiant raštu informuoti UAB "Click2Sell". Asmens duomenys taisomi, tikslinami ir atnaujinami pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. Įgalioti UAB "Click2Sell" darbuotojai nedelsiant atnaujina ir/arba patikslina duomenis atitinkamose duomenų bazėse. Pasikeitusių asmens duomenų tvarkymui galioja visos šių Taisyklių nuostatos.

22. Duomenų teikimas duomenų gavėjams. UAB "Click2Sell" įgalioti darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti mokėjimo paslaugų vartotojams, t.y., gavėjams (prekybininkams, vykdantiems prekybą internete, už kurių prekes ar paslaugas moka mokėjimo kortelės turėtojas) ir mokėtojams, mokėjimo kortelių organizacijoms bei UAB “Click2Sell” partneriams dėl duomenų subjekto identifikavimo ir mokėjimo operacijų autorizavimo, taip pat kitiems asmenims, kiek tai reikalinga paslaugų teikimo sutarties tarp duomenų subjekto ir UAB “Click2Sell” įvykdymui. Asmens duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu ir taikomos tinkamos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, teikiant asmens duomenis pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, prioritetas teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą, – duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.

23. Duomenų tvarkytojai. UAB “Click2Sell” įgaliotu duomenų tvarkytoju yra serverių nuomos paslaugas teikianti bendrovė, kurios funkcijos apima duomenų rinkimo, saugojimo, atsarginių kopijų ir kitus susijusius veiksmus; taip pat UAB “Click2Sell” partneriai ir finansų įstaigos, kurių funkcijos apima naudojimąsi duomenimis paslaugų teikimui ir mokėjimo kortelių autorizavimui.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS AUTOMATINIU BŪDU

24. Asmens duomenys automatiniu būdu tvarkomi 16.1, 16.2 punktuose numatytais tikslais.
25. Automatiniu būdu tvarkomi šie asmens duomenys:
25.1. Asmens vardas ir pavardė;
25.2. Asmens kodas
25.3. Gimimo data;
25.4. Gyvenamoji vieta (adresas);
25.5. Telefono numeris;
25.6. Elektroninio pašto adresas;
25.7. Asmens tapatybės dokumento duomenys;
25.8. Darbovietės pavadinimas;
25.9. Pareigos;
25.10. Mokėjimo kortelių duomenys (mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės saugos kodas (CVV), mokėjimo kortelės galiojimo data).

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

26. Atsakingi UAB "Click2Sell" darbuotojai užtikrina, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.

27. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo būdai:
27.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
27.1.1. UAB "Click2Sell", rinkdama asmens duomenis tiek tiesiogiai iš duomenų subjekto, tiek iš kitų šaltinių, privalo suteikti tokią informaciją: savo rekvizitus; kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės.
27.1.2. UAB "Click2Sell" privalo duomenų subjektui suteikti informaciją apie teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys. Tokia informacija skelbiama UAB "Click2Sell" interneto svetainėje www.cardinity.lt.
27.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
27.2.1. Jei duomemų subjektui kyla klausimų dėl jo asmens duomenų tvarkymo, jis, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę kreiptis į UAB "Click2Sell" ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.
27.2.2. UAB "Click2Sell" paskirtas darbuotojas parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected] arba paštu Ateities 77-27, Vilnius, LT-06324, Lietuvos Respublika).
27.2.3. Vieną kartą per metus tokią informaciją UAB "Click2Sell" pateikia nemokamai. Jei duomenų subjektas kreipiasi ne pirmą kartą per kalendorinius metus, atlyginimo už teikiamus ne pirmą kartą per kalendorinius metus duomenis dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų.
27.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.
27.3.1. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiasi į UAB "Click2Sell", UAB "Click2Sell" atsakingas darbuotojas nedelsiant privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (rašytine ar kita forma) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, bei nedelsiant pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
27.3.2. Prašymą dėl asmens duomenų tikslinimo, taisymo, atnaujinimo, sunaikinimo ar sustabdymo duomenų subjektas turi atsiųsti raštu arba elektroniniu paštu Taisyklėse nurodytais adresais.
27.4. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
27.4.1. Duomenų subjektas, nesutinkantis, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, privalo apie tai pranešti UAB "Click2Sell" ir nustoti naudotis jos paslaugomis. Duomenų subjektas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir panaudojami nurodytais tikslais, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, informuodamas apie tai UAB "Click2Sell" elektroniniu paštu: [email protected], su sąlyga, kad duomenų subjektas praranda teisę naudotis UAB "Click2Sell" paslaugomis.
27.5. Teisė keisti savo asmens duomenis.
27.5.1. Duomenų subjektas, esant būtinumui (pavyzdžiui, pasikeitus asmens duomenims) turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti pateiktus asmens duomenis.

VI. SLAPUKAI

28. Šiame tinklapyje UAB “Click2Sell” naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į duomenų subjekto tinklo naršyklę ar kitą prieigai prie tinklapio naudojamą įrangą ir saugomos duomenų subjekto įrenginyje. Šiuo metu UAB “Click2Sell” naudoja PHPSESSID, JAVA Session ID ir Google Analytics slapukus.

29. Slapukai naudojami statistinei informacijai apie tinklapio lankomumą rinkti bei duomenų subjekto įrenginio identifikavimui ir palengvina duomenų subjekto prieigą prie šio tinklapio ir jame esančios informacijos bei užtikrina sklandų tinklapio veikimą. Slapukai nėra naudojami asmens duomenų rinkimui. Tretieji asmenys neturi galimybės identifikuoti duomenų subjekto, naudodami UAB “Click2Sell” surinktus slapukus.

30. UAB “Click2Sell” slapukus naudoja tik turėdama išankstinį ir savanorišką duomenų subjekto sutikimą. Duomenų subjektas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tinklapyje nurodytu būdu. Neturint duomenų subjekto sutikimo, slapukai nėra įrašomi.

31.  Duomenų subjektas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti ir ištrinti įrašytus slapukus. Duomenų subjektas savo sutikimą gali atšaukti pakeisdamas savo įrenginio nustatymus, kad šis nebepriimtų slapukų, arba informuodamas UAB “Click2Sell” apie tai elektroniniu paštu [email protected] Duomenų subjektui atšaukus sutikimą dėl slapukų naudojimo gali nukentėti tinklapio funkcionalumas ir jis gali tinkamai neveikti.

VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

32. UAB "Click2Sell" turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama UAB "Click2Sell" interneto svetainėje bei nurodytu duomenų subjekto elektroniniu paštu.

33. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra atsiranda interneto svetainėje www.cardinity.lt arba yra nusiunčiami duomenų subjektui elektroniniu paštu.

34. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo duomenų subjektas ir toliau naudojasi UAB "Click2Sell" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba paštu adresu UAB "Click2Sell", Ateities 77-27, Vilnius, LT-06324, Lietuvos Respublika.

36. Atsakymą duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš duomenų subjekto šiose Taisyklėse nustatytais terminais.

37. UAB "Click2Sell" nėra atsakinga už duomenų subjekto privatumo ir asmens duomenų taisyklių laikymosi užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklapius duomenų subjektas pasiekia naudodamasis šiame tinklapyje esančiomis nuorodomis. UAB "Click2Sell" rekomenduoja duomenų subjektui susipažinti su kiekvieno ne UAB "Click2Sell" priklausančio tinklapio asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

38. Šioms Taisyklėms ir duomenų subjekto bei duomenų valdytojo tarpusavio santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Taisyklių ir duomenų subjekto bei duomenų valdytojo tarpusavio santykių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB "Click2Sell" buveinės adresą.